Stížnosti

Podávání stížnosti

Každý občan má právo vyjádřit své přání, svoji nespokojenost a podat stížnost.
Každý občan je pracovníkum srozumitelně informováni:

 • o možnosti stěžovat 
 • o možnosti vznášet podněty
 • o možnostech, na koho se obrátit v případě stížnosti
 • o způsobu jak si stěžovat a jak bude vyřízení stížnosti probíhat

Požádá-li stěžovatel, aby jeho totožnost zůstala při prošetření stížnosti utajena, bude toto přání bráno na vědomí a jméno stěžovatele nebude zmíněno. Každá stížnost bude prošetřena bez větších průtahů ve všech jejích bodech.

Vyřízením stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti němuž je stížnost podána.
V případě stížnosti proti pracovníkům v přímé péči stížnost prošetřuje přímý nadřízený (tj. vedoucí PS). V případě podání stížnosti proti vedoucímu pracovníkovi, prošetřuje stížnost místostarosta města. V případě sousedských vztahů prošteřuje stížnost zřizovatel, tj. Město Velký Šenov.

Stěžovatel má právo si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude zastupovat, nebo požadovat, aby při vyřizování stížnosti byla přítomná jeho blízká osoba.
V případě potřeby má stěžovatel právo využít při uplatnění a vyřizování stížnosti podpory a pomoci např. poradce, tlumočníka nebo jiné zastupující osoby jednající v jeho prospěch.
Podáním stížnosti nesmí stěžovateli ani zastupující osobě vzniknout žádná újma.
Pokud si uživatel nebude jistý s formou podání stížnosti, může oslovit kteréhokoliv pracovníka, aby mu poradil či pomohl se sepsáním stížnosti. 

Způsob podání stížnosti

Obyvatelů mohou provést podání stížnosti formou:

 • ústní
 • písemnou (osobně, prostřednictvím, pošty nebo e-mailem)
 • telefonickou (i anonymně)

dále pak:

 • na shromáždění obyvatel
 • prostřednictvím schránek důvěry, které jsou viditelně označené a přístupné na Městském úřadu Velký Šenov a ve vestibulu DPS.
 • případně prostřednictvím zastupující osoby (např. rodinný příslušník, opatrovník, atd.)

Řešení stížností

 • Při řešení stížností je vždy jednáno se všemi osobami, kterých se stížnost bezprostředně týká a je dána možnost vyjádřit se všem zúčastněným stranám.
 • O stížnosti a způsobu jejího řešení je vždy stěžovatel (popř. jiná zastupující osoba) informován.
 • Pověřeným pracovníkem k vyřízení stížností je vedoucí PS, případně místostarosta města. Ve výjimečných případech (např. hrozí-li střet zájmů, obava z podjatosti, atd.), může být vyřízením stížnosti pověřen jiný zástupce městského úřadu.
 • Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů (1 měsíc) ode dne převzetí, v případě složité stížnosti lze termín prodloužit na období 60 dnů (2 měsíce). O prodloužení lhůty je stěžovatel, (příp. jiná zastupující osoba) písemně informován

Seznam nezávislých orgánů a institucí

Město Velký Šenov - Mírové náměstí 342, Velký Šenov, tel. 412 391 450
Krajský úřad Ústeckého kraje, Obor sociálních věcí – Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, tel. 475 657 111
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: +420-221921111
Kancelář Veřejného ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 42 542 111
Český Helsinský výbor – Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, Tel: 220 515 188 e-mail: sekr@helcom.cz
Asociace občanských poraden - Senovážné nám. 24, 11647 Praha 1, Tel: 274 777 651