Domovní řád

Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Města Velký Šenov

Schváleno RM Velký Šenov dne 2. 3. 2015 pod číslem 9/ I/ 12
Nahrazuje Domovní řád č. RM 97/I/7 ze dne 9.12.2013

 

článek 1 - Domovní řád

 • Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byla budova řádně užívána a udržována na požadované úrovni a aby bylo zabráněno jejímu poškozování a znehodnocování.
 • Dále obsahuje zásady pro zajištění pokojného kulturně společenského života obyvatel domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS).
 • Je závazný pro všechny obyvatele, pracovníky i návštěvníky DPS.
 • Upravuje práva a povinnosti obyvatelů bytů a pronajímatele DPS, které dále vymezuje občanský zákoník, předpisy s ním související a nájemní smlouva.
 • Porušování tohoto Domovního řádu může mít za následek:
  – pro obyvatele ukončení pobytu
  – pro zaměstnance ukončení pracovního poměru

 

článek 2 - Charakter a poslání domu s pečovatelskou službou

 1. DPS je samostatný objekt s malometrážními byty (v počtu 32), stojící v obci Velký Šenov, na katastrálním území Staré Hraběcí, Leopoldka 583, který je majetkem obce. V DPS jsou další prostory sloužící pro obyvatele a zaměstnance DPS.
 2. DPS je určen pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou poživateli invalidního důchodu a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim budou poskytovány služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu.
 3. Do DPS se přijímají občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést samostatný život ve vhodných podmínkách.
 4. Do DPS nejsou přijímáni občané, kteří jsou v trvalém pracovním poměru a kteří jsou současně uživateli dalšího bytu. Trvalé bydliště v DPS je podmínkou.
 5. Dojde-li k závažné změně zdravotního stavu, kdy obyvatel potřebuje celodenní komplexní péči, kterou nemůže poskytnout DPS ani rodina, je obyvatel přemístěn do zařízení, které je pro tuto péči určeno.
 6. Obyvatel DPS může být přemístěn do jiného zařízení jen se svým souhlasem nebo se souhlasem zákonného zástupce, pokud tomu nebrání zdravotní důvody.

 

článek 3 - Ubytování v DPS

 1. Bytová jednotka je obyvateli přidělena na základě doporučení bytové komise, obvodní lékařky a rozhodnutí Městské rady. Byt je předán na základě předávacího protokolu o převzetí bytové jednotky do užívání.
 2. Žadatel o ubytování po podpisu nájemní smlouvy osobně přejímá vybavení bytu od pracovníka MÚ. Zjištěné závady je povinen uplatnit do protokolu o předání bytu. Podpisem protokolu o předání bytu přejímá ubytovaný plnou odpovědnost za vybavení bytu, o který je povinen řádně pečovat a jeho vybavení udržovat.
 3. Při přijetí do DPS je obyvatel poučen o základních předpisech, které se týkají provozu DPS, je seznámen s domovním řádem, ceníkem služeb a s vnitřními pravidly pro podávání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (tyto dokumenty obdrží v písemné formě).
 4. V DPS smí bydlet pouze ty osoby, jejichž jména jsou uvedena v rozhodnutí o umístění. Zařízení, které si obyvatel přistěhoval, zůstává jeho majetkem, zařízení přidělené do užívaní je majetkem DPS. Vedení DPS neodpovídá za cennosti, vkladní knížky, hotovosti atd.
 5. Každý obyvatel obdrží při předávání bytu od zástupce města 2 klíče od bytové jednotky a 1 klíč (univerzální) od všech vchodů budovy. Zámek na poštovní schránku a kóji si obstará na vlastní náklady. Klíče od vchodu do budovy není dovoleno přidělávat a poskytovat druhým osobám (ani na vlastní náklady) bez svolení vedoucí DPS. Klíč od hlavního vchodu může vedoucí proti podpisu zapůjčit i rodinnému příslušníkovi obyvatele a to pouze za účelem ošetřování nemocného příbuzného a na nezbytně nutnou dobu.
 6. Pečovatelská služba si vyhrazuje právo mít náhradní klíč od každé bytové jednotky na DPS, a to zejména z důvodu bezpečnosti, požární ochrany a možnosti včas poskytnout první pomoc. Tento náhradní klíč je v zapečetěné obálce, pod uzamčením v místnosti tomu určené s možností použití v případě potřeby.
 7. Ke vstupu do bytové jednotky je nutná přítomnost obyvatele a jeho souhlas. Pouze v mimořádných případech (podezření zhoršení zdravotního stavu, havárie, nařízení kompetentních orgánů) může vedoucí DPS otevřít byt obyvatele náhradními klíči, za účasti alespoň dvou svědků, z toho jednoho z řad obyvatel DPS. V tomto případě musí být do 24 hodin sepsán zápis o otevření bytu a při nejbližší příležitosti projednána s obyvatelem.
 8. Při trvalém umístění v jiném sociálním nebo zdravotním zařízení je ubytovaný povinen byt uvolnit.
 9. Při ukončení pobytu v DPS je nájemník povinen:
 • vyklidit předávanou bytovou jednotku, včetně balkónu a kóje
 • doplatit úhradu za nájem a za pečovatelskou službu
 • bytovou jednotku předat zástupci města, včetně všech převzatých klíčů od bytové jednotky a budovy
 • společně se zástupcem města provést záznam stavů všech měřidel (elektroměr, voda, topení)
 • bytová jednotka musí být předána vyklizená, zdi opravené, bez háčků, hřebíků atp.) a čistě uklizená. V případě, že bytová jednotka není uvedena do požadovaného stavu, má Město právo požadovat úhradu za skutečné, účelně vynaložené náklady za uvedení bytové jednotky do požadovaného stavu

 

článek 4 - Úhrady nákladů

 1. Úhrady nákladů jsou obyvatelům DPS stanoveny MěÚ Velký Šenov na základě platných vyhlášek a zákonů - náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, teplo (plyn), na odvoz a likvidaci domovního odpadu, úklid společných prostor v domě, společná televizní anténa, náklady spojené s provozem a údržbou výtahu, jsou placeny zálohově, společně s nájemným za bytovou jednotku. Ubytovaný je povinen tyto náklady platit ve stanovených termínech.
 2. Úhrada za ubytování, nájemné za bytovou jednotku spolu s ostatními zálohami na bydlení, je splatná měsíčně v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Vyúčtování záloh provede MÚ během následujícího roku.
 3. Drobné opravy a náklady spojené s údržbou bytu, pokud nájemní smlouva nestanoví jinak, hradí nájemník.
 4. Úhrada za další placené služby, požadované obyvatelem DPS, je účtována na konci měsíce, dle skutečných nákladů, v termínu určeném a oznámeném pověřeným zaměstnancem. Výše úhrady za dané období je vypočítána na základě evidence úkonů v „Měsíčním výkazu klienta“. Souhlas s rozsahem zaznamenaných poskytnutých služeb stvrzuje každý obyvatel svým podpisem před vyúčtováním úhrady. Výše úhrad je stanovena na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění a schválena Radou města Velký Šenov.

 

článek 5 - Rozsah služeb

 1. Služby zahrnují:
  • vytápění obytné jednotky, dodávku elektrické energie, vody, teplé užitkové vody, odvoz odpadu a společnou anténu a provádění běžné údržby DPS
 2. Další poskytované služby (služby, které budou placeny dle zákona o sociálních službách):
 • dovoz a příprava obědů pondělí až pátek, včetně obědů dietních
 • zajišťování nákupů dle požadavků obyvatel
 • doprovod, případně dovoz do zdravotnického zařízení
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování
 • praní, žehlení, mandlování osobního prádla
 • pedikúra a masáže – zajištěné externí pracovnicí (v bytech nájemníků)
 • užívání koupelny v kanceláři DPS
 • do DPS dochází praktický lékař
 • do DPS dochází externí kadeřnice (v bytech nájemníků)

 

článek 6 - Základní povinnosti všech osob zdržujících se v DPS

Obyvatel:

 1. musí dodržovat bezpečnostní předpisy o požární ochraně, vydané organizací a řídit se pokyny příslušných pracovníků
 2. se v případě požáru řídí poplachovými směrnicemi vyvěšenými v budově, případně evakuačním plánem, který je také vyvěšen a především pokyny pracovníků, kteří zajišťují evakuaci
 3. nesmí používat lihových a propanbutanových spotřebičů a otevřeného ohně v DPS a jeho přilehlých prostorách
 4. smí používat pouze elektrické spotřebiče, které jsou schváleny státní zkušebnou, pevné připojení spotřebičů smí provádět na základě povolení vedoucí DPS pouze pracovník s požadovanou kvalifikací
 5. nesmí provádět úpravy na zařízení DPS bez souhlasu vedoucí DPS
 6. nesmí do DPS přinášet věci nebezpečné, zdravotně závadné, nebo vzbuzující odpor
 7. se musí v celém objektu chovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních, včetně nekontrolovatelného pohybu dětí na chodbách, ve společných prostorách atd.
 8. musí dodržovat zákaz kouření ve všech společných prostorách DPS
 9. musí udržovat čistotu a pořádek ve společných prostorách, na pozemku patřící k DPS a přilehlých chodnících
 10. nesmí vyhazovat potravinové nebo jiné odpadky z oken
 11. musí oznámit vedoucí DPS nebo pečovatelce (v jejich nepřítomnosti přímo na MÚ) jakékoliv zjištění o poruchách funkcí zařízení DPS a jiných závadách, aby mohla být zprostředkována náprava
 12. musí oznámit vedoucí DPS nebo MÚ vzniklou škodu na společném majetku, nebo nebezpečí vzniku této škody
 13. nesmí debatovat a hlučet na chodbách
 14. smí ke společenským událostem, posezení a popovídání využívat klubovnu
 15. smí ke čtení využívat čítárnu v 1. patře
 16. nesmí vstupovat do ostatních prostor DPS (kotelna, prádelna, archiv…), ani je jinak využívat (o krátkodobou jednorázovou výjimku požádá ubytovaný vedoucí DPS)
 17. nesmí přemisťovat a odnášet zařízení ze společenských místností, za úplnost inventáře a uzamčení společenské místnosti odpovídá obyvatel, který si vypůjčil klíč od společenské místnosti
 18. Uživatelé mohou užívat prostranství kolem DPS, zahradu a pergolu, zejména pro odpočinek a relaxaci. Svojí činností však nesmí bránit v užívání společných prostor a prostranství ostatním obyvatelům DPS. Pozemky v areálu DPS pro pěstební účely smí využívat pouze se svolením vedoucí DPS, která záměr zkonzultuje se zřizovatelem, případně s komisí VAŽP a určí vhodné místo pro tyto účely.
 19. Musí dodržovat zákaz venčení zvířat v areálu DPS, v případě návštěvy se zvířetem dodržovat následující pravidla: v celém areálu DPS musí být zvíře plně pod kontrolou, majitel zodpovídá za jeho chování a v případě znečištění je povinen po zvířeti uklidit. V případě nedodržování pravidel bude majiteli se zvířetem do areálu vstup zakázán.
 20. Pro parkování osobních automobilů je k dispozici parkoviště před areálem DPS. K parkování není dovoleno používat příjezdovou cestu k hlavnímu vchodu do budovy. Výjimku tvoří sanitky, hasičská vozidla, automobily, které slouží k dopravě tělesně postižených obyvatel pečovatelské služby, automobily provádějící zásobování stěhování či údržbu. Tyto výjimky mohou v areálu DPS parkovat pouze na dobu nezbytně nutnou! V celém areálu je parkování osobních automobilů zakázáno!

 

článek 7 - povinnosti nájemníků
7.1 ve vztahu k bytové jednotce

Obyvatel je zejména povinen dodržovat následující pravidla:

 1. řádně pečovat a chránit majetek DPS přidělený k užívání.
 2. do tří dnů po nastěhování do DPS se přihlásit k trvalému pobytu
 3. informovat vedení DPS, kdo další má klíč od přidělené bytové jednotky
 4. Umožnit vstup do bytu osobě provádějící opravy zařízení, odečty vodoměrů a požární revize
 5. k poskytnutí zdravotní péče, provádění úklidu a kontroly dodržování pořádku, musí obyvatel umožnit lékaři a pracovníkům DPS vstup do bytové jednotky
 6. není dovoleno vynášet soukromý nábytek do společných prostor a na chodby (z protipožárních a bezpečnostních důvodů je nutné zachovávat průchodnost schodiště a chodeb)
 7. k uskladnění věcí slouží kromě bytů skladovací box (kóje). Není dovoleno skladování v jiných prostorách nebo na balkonech
 8. předem projednat s vedením DPS úmysl provést úpravu vybavení nebo zařízení bytové jednotky (netýká se vymalování ani připevnění obrazu nebo poličky na zeď)
 9. V oknech, na zdech a zábradlích lodžií (balkón ) je zakázáno instalovat ů jakékoli předměty a zař ízení (rámové konstrukce na věšení prádla, televizní a jiné antény, různé předměty, apod.), navrtávat ani jinak zasahovat do fasády budovy a rámů oken. Pro stavbu a instalaci vlastních venkovních rozhlasových, televizních a satelitních antén a jejich svodů je třeba předchozího souhlasu vedoucí DPS nebo správce domu.
 10. vymalovat přidělenou bytovou jednotku jednou za 3 až 4 roky nebo uhradit skutečné, účelně vynaložené náklady na její vymalování
 11. včas informovat vedení DPS o přespání návštěv v bytové jednotce
 12. náhlou změnu zdravotního stavu hlásí obyvatel pečovatelce, nebo vedoucí DPS
 13. Je zakázáno vyhazování jakýchkoliv předmětů a zbytků potravin z oken. Z hygienických důvodů není dovoleno krmit ptactvo a ostatní toulavá zvířata, (pohazováním zbytků jídla, sypáním na balkón či římsy oken) nebo jakéhokoliv krmení ve vnitřních i venkovních prostorách domu.
 14. Květiny v oknech, na balkónech a lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání zde umístěných květin je nutno zajistit, aby voda nestékala do nižších podlaží a nesmáčela zdi, okna, balkóny, lodžie v nižších podlažích. To platí i o květinách umístěných na chodbách, Květiny nesmějí bránit v úklidu a nadměrně zabírat místo na chodbách z důvodu, zachování volných únikových prostor.
 15. Domovní odpad je třeba odkládat do přistavených kontejnerů v souladu s platným zákonem o odpadech a příslušnou obecně závaznou vyhláškou.

7.2 ve vztahu ke spolubydlícím

 1. Chování domácích zvířat není povoleno. Ve výjimečných případech lze po dohodě s vedením DPS povolit chování malého domácího zvířete. Chované zvíře nesmí ohrožovat nájemníky DPS, nesmí znečišťovat DPS a jeho okolí a svojí přítomností nesmí narušovat klidné soužití nájemníků. V případě nedodržení těchto ustanovení musí majitel zajistit přemístění a umístění zvířete způsobem, který není v rozporu s právními předpisy.
 2. Nájemce bytu, který je majitelem jakéhokoli domácího zvířete je povinen vedoucí DPS udat kontaktní adresu osoby, která za jeho nepřítomnosti zajistí péči o zvíře.
 3. Chovat drobná hospodářská zvířata (králíky, drůbež aj.) je zakázáno jak v budově, tak na přilehlých pozemcích.
 4. Dle svých schopností musí obyvatel udržovat čistotu a pořádek, čistotu svého zevnějšku, dbát na osobní hygienu.
 5. Obyvatel nesmí narušovat klid a život v DPS svým hrubým chováním, násilnostmi, neoprávněnými stížnostmi, zbytečným hašteřením a hádáním. Dbá na bezproblémové a klidné soužití obyvatel. Z porušování tohoto ustanovení mohou být vyvozena opatření proti obyvateli, který toto ustanovení poruší, až po zrušení práva obývat DPS - zrušení nájemní smlouvy na bytovou jednotku.
 6. Obyvatelé musí dbát na to, aby nenarušovali dobrou pohodu ostatních. Zvláště pak v době nočního klidu, která je stanovena od 22.00 - 06.00 hod. ranní. K tomu je třeba přizpůsobit poslech rozhlasu a televize, případně intenzity zábavy (hra na hudební nástroje atd.).
 7. Opravy v bytě, které způsobují hluk (např. práce s vrtačkou), mohou být prováděny v pracovní dny pouze od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 18:00 hodin, o víkendech pouze od 8:00 do 12:00 hodin

7.3 Vycházky a pobyt obyvatel mimo DPS

 1. Obyvatelé mají právo vycházet z DPS bez omezení.
 2. Obyvatel může pobývat mimo DPS, svou nepřítomnost, delší než 24 hodin, je povinen nahlásit předem své pečovatelce, nebo vedoucí DPS s udáním přibližné doby nepřítomnosti a současně uvést adresu pobytu pro případ nezbytného kontaktu (havárie vody atd.) Není-li již, v době jeho odchodu, přítomna pečovatelka nebo vedoucí DPS, zanechá tento vzkaz písemně ve „schránce důvěry“. Jde-li o obyvatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je třeba k pobytu mimo DPS svolení jeho opatrovníka.
 3. Po dobu pobytu mimo DPS a při pobytu v ústavním zařízení (léčení, lázně) se úhrada za bydlení, služby a základní péči v DPS nesnižuje.

7.4 Návštěvy u obyvatel DPS

 1. Návštěvy mohou obyvatelé přijímat neomezeně. Návštěvy nesmí narušovat soužití obyvatel, rušit klid (hluk, kouř, nekontrolovaný pohyb dětí atd.) a zasahovat do provozu DPS. Obyvatelé zodpovídají za chování a vystupování svých návštěvníků a případně za jimi způsobené škody.
 2. Nocleh lze poskytnout příbuzným pouze se svolením vedoucí DPS a to jen ve výjimečných případech.

7.5 Zdravotnická péče

 1. Preventivní a lékařskou péči pro obyvatele zabezpečuje praktický lékař, který sídlí ve zdravotním středisku na náměstí ve Velkém Šenově (cca 10 minut chůze), který je k dispozici v pracovní dny (ordinační hodiny, včetně kontaktu, jsou vyvěšeny na nástěnce DPS).
 2. Obyvatelé hlásí své případné zdravotní potíže pečovatelce. Ta je povinna neprodleně hlásit každý případ onemocnění vedoucí DPS.
 3. V případě akutního zhoršení stavu obyvatele je povinností zaměstnanců bezodkladně přivolat lékařskou pomoc.
 4. Vážnější onemocnění nebo přemístění obyvatele do zdravotnického zařízení oznámí vedoucí příbuzným obyvatele, o kterých uvedl, že smějí být informováni.
 5. Pečovatelka, nebo vedoucí DPS, má právo a povinnost kontrolovat zdravotní stav, osobní hygienu obyvatel a stav hygieny v bytech.
 6. Úmrtí obyvatele oznámí vedoucí ihned příbuzným nebo blízkým zemřelého.

 

článek 8 - práva nájemníků
8.1 ve vztahu k poskytovaným službám

 1. požádat kdykoliv v průběhu pobytu o rozšíření poskytovaných služeb
 2. požádat kdykoliv v průběhu pobytu o snížení poskytovaných služeb
 3. ukončit pobyt v DPS bez udání důvodu, s podmínkou oznámení svého rozhodnutí vedoucí DPS minimálně 15 dní předem
 4. podílet se na řešení své situace v případě, že služby poskytované v DPS nejsou dostačující v důsledku zhoršení zdravotního stavu obyvatele
 5. podávat stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb a požadovat jejich prověření a řešení (viz. Vnitřní pravidla pro podávání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby)

8.2 ve vztahu k provozu DPS

 1. Obyvatelé se mohou podílet na uspořádání společného života v DPS prostřednictvím svých volených zástupců (tzv. Výboru obyvatel).
 2. Výbor obyvatel spolupracuje s vedením DPS a má prohlubovat vztahy mezi obyvateli navzájem i k pracovníkům DPS. Předkládá náměty na zlepšení prostředí domu, pomáhá, bez újmy pravomoci a zodpovědnosti, vedení DPS při zlepšování celkového provozu domu, udržování čistoty a pořádku, spolupracuje při organizování kulturního a společenského vyžití obyvatel.
 3. Výbor obyvatel si administrativní záležitosti, spojené s činností obyvatel a komisí, vyřizuje sám.
 4. Prohlídka DPS cizím osobám bez souhlasu a přítomnosti vedoucí DPS nebo jejího zástupce, není povolena. Prohlídky pokojů cizími osobami nejsou dovoleny bez souhlasu a přítomnosti obyvatele, který bytovou jednotku obývá.

 

článek 9 - práva zaměstnanců

 1. V případě podezření na ohrožení života obyvatele a podezření na havárii v bytové jednotce (prasklé topení, požár, havárie vody, elektřiny atd.) mají zaměstnanci právo odemknout a vstoupit do bytu i bez souhlasu obyvatele za těchto podmínek:
  a) při vstupu do bytu musí být účastni alespoň dva svědci (vždy jeden z řad zaměstnanců a jeden z řad obyvatel)
  b) ihned, nejdéle do 24 hodin, je proveden zápis o otevření bytu s udáním důvodu a podpisy svědků
  c) ři nejbližší příležitosti tuto záležitost projedná s obyvatelem
 2. Vstoupit za přítomnosti obyvatele do bytu z důvodu zajištění služeb, oprav provozního zařízení a vybavení, kontroly hygieny a elektrospotřebičů.
 3. Vedení DPS má právo, ve spolupráci s doporučujícím a praktickým lékařem, dát návrh k přemístění obyvatele např. do léčebny dlouhodobě nemocných nebo domova pro seniory.
 4. Vedení DPS má právo navrhnout zřizovateli zrušení nájemní smlouvy, a to pokud dochází ze strany obyvatele k opakovanému porušování Domovního řádu.

 

článek 10 - postup vedení při porušování domovního řádu

 1. Při prvním porušení Domovního řádu je obyvatel písemně upozorněn a požádán o sjednání nápravy.
 2. Při druhém porušení Domovního řádu následuje 2. písemné upozornění na opakované porušování Domovního řádu s poučením, že opětovné porušení bude mít za následek návrh na ukončení pobytu v DPS.
 3. Při třetím porušení Domovního řádu je obyvateli písemně oznámeno, že vedení DPS podalo zřizovateli Městskému úřadu Velký Šenov návrh na ukončení pobytu v DPS.

 

článek 11 - připomínky, stížnosti

V zájmu urychleného projednávání námětů, připomínek nebo stížností obrátí se obyvatel na vedoucího DPS buď přímo, prostřednictvím výboru obyvatel nebo prostřednictvím „Schránky důvěry“. Není-li spokojen s projednáním, obrátí se na místostarostu města Velký Šenov.

 

článek 12 - závěrečná ustanovení

Domovní řád DPS je vyvěšen v budově DPS nebo je k nahlédnutí u vedoucí DPS. Domovní řád může být na základě vzniklých potřeb měněn nebo doplňován.

Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý nájemník DPS.

Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Domovní řád nabývá účinnosti dnem schválení  Radou města Velký Šenov.

 

 

Ve Velkém Šenově, dne  2.3.2015

Vladimír Vykoukal  v.r.
starosta města

 

DODATEK č. 1 k domovnímu řádu DPS:  

článek 10 - postup vedení při porušení domovního řádu

 

Dolňuje se bod č. 4 ve znění:

Při závežném porušení Domovního řádu - ničení majetko města, přespávání nenahlášených osob - je obyvateli okamžitě ukončen pobyt v DPS (ukončena nájemní smlouva)

 

Vladimír Vykoukal v.r.
starosta města