Žádost o byt

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou
(opatření Města Velký Šenov č. 1/2007)

Byty v DPS se přidělují na základě písemné žádosti o přidělení bytu.

 

Jak podat žádost o byt v domě s pečovatelskou službou?

Žadatel, který se uchází o nájem bytu v DPS má právo si podat písemnou žádost prostřednictvím podatelny MěÚ Velký Šenov. Žádost je nutno podat na předepsaném formuláři, který lze získat přímo na podatelně MěÚ,  v kanceláři  vedoucí PS, která má sídlo v budově DPS, případně lze přihlášku stáhnout elektronicky v souborech ke stažení na těchto stránkách.

Nedílnou součástí žádosti o nájem v DPS je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. (o toto vyjádření si žadatel žádá sám, rovněž poplatek za vyjádření lékaře hradí sám)

 

Při naplněné kapacitě DPS je žádost zařazena do evidence žádostí o přidělení bytu v DPS. V případě uvolnění bytu je vybrán nový žadatel.

 

Evidence žádostí

  • Žádosti o nájem bytu eviduje Město Velký Šenov.
  • Žadatel bude o zapsání do evidence žadatelů vyrozuměn písemně nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.
  • Žadatel, který bez závažných důvodů odmítne nabízené umístění v DPS, se zařadí na konec seznamu žadatelů.

 

Stanovení pořadí žádostí

Evidované žádosti o nájem bytu v DPS se postupně seřazují podle počtu bodů přiřazených na základě kritérií a to ve dvou samostatných seznamech – pro občany s trvalým pobytem ve Velkém Šenově a s trvalým pobytem mimo Velký Šenov.

Aktuální seznamy jsou k nahlédnutí v podatelně MěÚ Velký Šenov. Seznamy jsou aktualizovány každé 2 roky.

 

Hodnocení žádostí

U přidělování bytů mají přednost občané s trvalým pobytem ve Velkém Šenově.

Každá žádost bude prošetřena komisí pro sociální věci a ohodnocena bodovým systémem dle předepsaných ukazatelů.

Na základě doporučení bytové komise a rozhodnutí Rady města je pak byt přidělen žadateli, který je pak vyzván k podpisu nájemní smlouvy.

 

Vyřazení žádostí z evidence

Žádost o nájem bytu v DPS se vyřadí z evidence:

  • Nesplňuje-li žadatel podmínky
  • Na vlastní žádost žadatele
  • Nebude-li žadatel ve lhůtě 30 dnů reagovat na písemnou výzvu Města Velký Šenov k aktualizaci či doplnění své žádosti
  • Zjistí-li že žadatel uvedl záměrně nesprávné údaje, které ho zvýhodňují
  • V případě, že žadatel bez vážných důvodů odmítne podepsat nájemní smlouvu na přidělený byt
  • V případě, že pominou zdravotní důvody či nastane zhoršení zdravotního stavu, které by vedlo ke kontraindikaci pro soužití v DPS